Kwalifikacje zawodowe – co to takiego?

Home / Egzaminy / Kwalifikacje zawodowe – co to takiego?

Będąc Słuchaczem szkoły policealnej masz możliwość przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji. Czym są kwalifikacje? Czy egzamin z kwalifikacji jest tym samym co egzamin zawodowy? Jak przebiega sam egzamin? Ile trzeba zdobyć punktów, aby zdać? Na te, oraz więcej pytań, postaram się  odpowiedzieć.

Czym są kwalifikacje?

Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

W nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, obowiązującej od roku szkolnego 2012/2013, wyodrębniono w poszczególnych zawodach jedną, dwie lub trzy kwalifikacje i oznaczono je odpowiednio porządkowymi symbolami K1, K2 i K3.

W 193 zawodach wyodrębnione zostały 252 kwalifikacje. Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Czy egzamin z kwalifikacji jest tym samym co egzamin zawodowy?

Nowy egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, a nie jak dotychczas z całego zawodu. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu ustalone są w podstawie programowej kształcenia w zawodach, dla każdej kwalifikacji składającej się na zawód. Zmodernizowany egzamin zawodowy jest jak poprzedni egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Kto inny więc przygotowuje do egzaminu, a kto inny układa zadania na egzamin i ocenia wiedzę i umiejętności zdających na egzaminie. Przypomnijmy, że rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i  osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzne egzaminy zawodowe. Rezultaty pośrednie i końcowe oceniają wg jednakowych kryteriów, zewnętrzni, przeszkoleni egzaminatorzy.

Jaka jest struktura egzaminu i jaki jest jego przebieg?

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części (dawniej etapów): części pisemnej i części praktycznej. Obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifikację, więc liczba dwuczęściowych egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby wyodrębnionych w nim kwalifikacji. Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zakresie jednego zawodu, trzeba zdać egzamin potwierdzający każdą kwalifikację wyodrębnioną w tym zawodzie oraz uzyskać odpowiedni poziom wykształcenia.

Kiedy zdający zdał egzamin?

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego)

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik części pisemnej egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, na podstawie:

1) odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego – w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego;

2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Wynik części praktycznej egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie elektronicznego odczytu karty oceny wypełnionej przez egzaminatora. Wynik ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.

Wkrótce napiszę więcej na temat egzaminów z kwalifikacji, ale jeśli macie jakieś pytania już dziś- zapraszam do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/szkolacr/domains/szkolacreative.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/szkolacr/domains/szkolacreative.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/szkolacr/domains/szkolacreative.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/szkolacr/domains/szkolacreative.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 263