Liceum dla dorosłych

Home / Liceum dla dorosłych

 

Zaoczne Liceum dla Dorosłych trwa 3 lata (6 semestrów), zajęcia odbywają się
w systemie zaocznym

co dwa tygodnie!

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz pozytywną opinię z Kuratorium Oświaty.

Kryteria przyjęcia do szkoły:

Aby zapisać się do Zaocznego Liceum dla Dorosłych, należy mieć ukończone 18 lat oraz ukończone trzyletnie gimnazjum lub szkołę podstawową ośmioklasową.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą ubiegać się o zapis do szkoły na semestr trzeci na podstawie świadectwa ukończenia szkoły zawodowej oraz odpisu arkusza ocen.

Aby zapisać się na wyższy semestr, należy dostarczyć świadectwo z klasy niższej oraz odpis arkusza ocen.

W przypadku, gdy szkoła macierzysta nie będzie w stanie wydać odpisu arkusza ocen Kandydatowi, Centrum Edukacji Creative zobowiązuje się do pisemnego wystąpienia o arkusz.

Co po ukończeniu szkoły?

Absolwent Zaocznego Liceum dla Dorosłych, po zdaniu egzaminu maturalnego, ma możliwość dalszej kwalifikacji na szczeblu wyższym lub policealnym.

Egzamin maturalny:

Język polski

Język angielski

Matematyka

Wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny NIE jest obowiązkowy!

Przedmioty nauczania na poziomie podstawowym:

Język polski

Język angielski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym i uzupełniającym:

Geografia

Matematyka

Historia i społeczeństwo

NAUKA ZA DARMO!

Wymagane dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla lub klasy niższej,

1 zdjęcie,

Dowód osobisty do wglądu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!