Technik Administracji

Home / Technik Administracji

Kierunek trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co dwa tygodnie, tylko w weekendy). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz pozytywną opinię z Kuratorium Oświaty.

Czym zajmuje się Technik Administracji?

Technik Administracji zajmuje się między innymi gromadzeniem i obiegiem dokumentacji, informacji, sporządza sprawozdania i protokoły z posiedzeń oraz zebrań, opracowuje projekty aktów administracyjnych, przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych, planuje i organizuje narady, zebrania, konferencje, sesje, a także prowadzi podstawową dokumentację księgową oraz planuje koszty i prowadzi nadzór nad pracownikami.

Co po ukończeniu szkoły?

Absolwent kierunku Technik Administracji przygotowany jest do stosowania
i rozumienia norm prawnych, ma umiejętności do pracy na różnych stanowiskach administracyjnych. Potrafi wykonywać prace biurowe, sporządzać dokumenty potrzebne do prowadzenia jednostki administracyjnej oraz prowadzić postępowania administracyjne.

Kwalifikacje na kierunku Technik Administracji:

AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych.

Zatrudnienie:

Technik Administracji może znaleźć zatrudnienie w urzędach, sądach, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych oraz wszelkich innych firmach na stanowiskach administracyjnych.

Przedmioty nauczania:

Język obcy w administracji

Działalność gospodarcza

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy finansów publicznych

Wykonywanie pracy biurowej

Praktyki zawodowe

NAUKA ZA DARMO

Wymagane dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej,

1 zdjęcie,

Dowód osobisty do wglądu,

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – skierowanie wydawane w sekretariacie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!