Technik Turystyki Wiejskiej

Home / Technik Turystyki Wiejskiej

 

Kierunek trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co dwa tygodnie, tylko w weekendy). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz pozytywną opinię z Kuratorium Oświaty.

Czym zajmuje się Technik Turystyki Wiejskiej?

Technik Turystyki Wiejskiej planuje, organizuje i prowadzi działalność turystyczną na wsi, sprawuje opiekę nad wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym, sporządza dokumentację związaną z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiej, realizuje plany marketingowe, związane z turystyką wiejską i pozyskiwaniem turystów.

Co po ukończeniu szkoły?

Absolwent kierunku Technik Turystyki Wiejskiej ma wiedzę na temat działalności turystycznej na obszarach wiejskich, potrafi zaplanować, zorganizować oraz wykonać poszczególne prace w gospodarstwie rolnym, zna podstawy działalności agroturystycznej oraz ma znajomość standardów obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Kwalifikacje na kierunku Technik Turystyki Wiejskiej:

TG.08 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich;

TG.09 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Zatrudnienie:

Technik Turystyki Wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach obsługi ruchu turystycznego na obszarach wiejskich, w gospodarstwach turystycznych, gospodarstwach rolnych, instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem oraz może otworzyć własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania:

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

Język obcy w turystyce

Produkcja rolnicza

Usługi agroturystyczne

Prowadzenie produkcji rolniczej

Usługi żywieniowe

Usługi noclegowe

Praktyki zawodowe

NAUKA ZA DARMO

Wymagane dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej,

1 zdjęcie,

Dowód osobisty do wglądu,

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – skierowanie wydawane w sekretariacie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!